ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ISOMAT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ISOMAT ABEE», με έδρα στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης (17o χλμ Θεσσαλονίκης – Αγίου Αθανασίου) στο εξής καλούμενη, «η Διοργανώτρια», προκηρύσσει διαγωνισμό (στο εξής θα αναφέρεται ως ο «διαγωνισμός»), ο οποίος θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω των ιστοσελίδων της διοργανώτριας www.isomat.gr και www.isomatcolors.gr. O διαγωνισμός τιτλοφορείται ISOMAT INTERNATIONAL COLOUR DAY.
 2. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η Διοργανώτρια να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίσουν τα προϊόντα της, να επωφεληθούν των βραβείων τα οποία θεσπίζονται στον διαγωνισμό και να προβληθούν τα προϊόντα αυτά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και λοιπών ψηφιακών εφαρμογών.
 3. Ο διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Γεωργία Χρουσαλά, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Τσιμισκή, αρ. 11, τηλ. 2310 270 653, και θα δημοσιευθούν στις ιστοσελίδες που τηρεί η διοργανώτρια, ήτοι www.isomat.gr και www.isomatcolors.gr κατά το χρονικό διάστημα από 21/3/2019-28/3/2019.
 4. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.
 5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 21η Μαρτίου 2019, ώρα 10:00 π.μ (έναρξη), έως και την 28η Μαρτίου, ώρα 23:59 μ.μ. (λήξη).
 6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές εφόσον οι συμμετέχοντες: α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης διαγωνισμού, οπόταν και θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού, όπως ορίζεται κατωτέρω. β) κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στην κλήρωση οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια, οι σύζυγοι & συγγενείς μέχρι και τον πρώτο βαθμό των ανωτέρω προσώπων καθώς και οι εργαζόμενοι της εταιρίας HEADLINE E.E.
 7. Ο τρόπος συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται ως εξής (περιγραφή ενεργειών συμμετέχοντος):
   
  Ο χρήστης/συμμετέχων πρέπει:

  • να συμμετάσχει στο φωτογραφικό quiz του διαγωνισμού της Διοργανώτριας
  • να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του ως ζητούνται
  • να αποδεχθεί τους όρους GDPR (Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων) και τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού
  • να εγγραφεί στο διαγωνισμό.
 8. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό μόνο μία φορά.
 9. Κάθε έγκυρη (σύμφωνα με τα ανωτέρω) δήλωση συμμετοχής κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, συγκεντρώνεται μαζί με τις λοιπές σε ειδικό αρχείο της HEADLINE E.E. και θα λαμβάνει αύξοντα αριθμό.
 10. Ρητά δηλώνεται από τη διοργανώτρια ότι για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος παραγωγής ή εμπορίας της καθώς και δεν πρόκειται να υπάρξει χρέωση οποιασδήποτε μορφής για τους συμμετέχοντες.
 11. Η Διοργανώτρια δύναται κατά την ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει οποιαδήποτε συμμετοχή στην κλήρωση, ακόμα και μετά την πραγματοποίηση της, εφόσον αντιβαίνει σε όρο ή όρους της παρούσας ή προσβάλει την εικόνα αυτής.
 12. Ο διαγωνισμός πρόκειται να αναδείξει τρεις (3) νικητές. Το έπαθλο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή τριάντα (30) λίτρων οικολογικού χρώματος α’ ποιότητας για εσωτερική χρήση σε έκαστο εκ των τριών νικητών του διαγωνισμού. Η επιμέτρηση για την ακριβή ποσότητα που θα απαιτηθεί για τις ανάγκες κάθε νικητή και τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου του (και η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει την ανωτέρω μέγιστη ποσότητα) θα γίνεται σε συνεργασία με τη Διοργανώτρια.
 13. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει πως δεν υπάρχει δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης κατά την διαδικασία ανάδειξης των νικητών, οι οποίοι φυσικά θα προκύψουν από το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών στο Διαγωνισμό.
 14. Η ανωτέρω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 3η Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρίας HEADLINE Ε.Ε., τα οποία βρίσκονται επί της οδού Ιφιγένειας 9, Νέα Ιωνία, Αττική (τηλ. επικοινωνίας 210 2711128, 210 2791115), παρουσία κάθε ενδιαφερόμενου.
 15. H Διοργανώτρια δύναται να μεταθέσει το χρόνο διενέργειας της κλήρωσης μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα της εταιρίας που έχει αναλάβει τη συλλογή των συμμετοχών και της κλήρωσης.
 16. Η Διοργανώτρια διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναβάλει, ματαιώσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, καθώς και να τροποποιήσει τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωσή της στην παραπάνω ιστοσελίδα της και στις λοιπές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.
 17. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες, ένας για κάθε έναν πρώτο νικητή. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στις κάτωθι ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: www.isomat.gr και www.isomatcolors.gr, ISOMAT Greece Facebook Page και isomat_sa Instagram Page. Oι νικητές θα ειδοποιηθούν και στο e-mail επικοινωνίας τους που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 18. Εάν εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης δεν ευρίσκεται νικητής της κλήρωσης ή ο τελευταίος αρνείται ή αδρανεί ή αδυνατεί να επικοινωνήσει με τη διοργανώτρια, ώστε να κατοχυρώσει το δώρο που κέρδισε σύμφωνα με τα ανωτέρω ή σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι αυτός δεν τήρησε τους όρους συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, θα ειδοποιείται ο επιλαχών νικητής (για τον οποίο ισχύει επίσης η προθεσμία των 5 ημερολογιακών ημερών η οποία θα αρχίζει μετά το πέρας της 5ήμερης προθεσμίας που ισχύει για το πρώτο νικητή). Σε περιπτώσεις άρνησης, αδράνειας, αδυναμίας ή μη εύρεσης, τόσο του νικητή της κλήρωσης, όσο και του επιλαχόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, προκειμένου αυτοί να κατοχυρώσουν το δώρο που κέρδισαν, η συμμετοχή ή οι συμμετοχές που αντιστοιχεί/-ουν στη συγκεκριμένη κλήρωση καθώς και η απονομή του δώρου ακυρώνεται/-ονται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει τα μη αποδοθέντα δώρα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, απαλλασσόμενη από κάθε σχετική ευθύνη.
 19. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, ούτε είναι δυνατή η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται από τον νικητή από το κοντινότερο σε αυτόν σημείο διανομής των χρωμάτων της ISOMAT, εντός 7 εργάσιμων ημερών από την επικύρωση της παραγγελίας των επιθυμητών από αυτόν αποχρώσεων.
 20. Η Διοργανώτρια περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση του δώρου που αναφέρεται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω περιγραφόμενων διαδικασιών και προθεσμιών. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή ή του επιλαχόντος που οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει επίσης ευθύνη για την μη παραλαβή του δώρου από το νικητή ή τον επιλαχόντα εντός των προθεσμιών που θα του υποδειχθούν σχετικώς από αυτήν.
 21. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την διαδικασία της κλήρωσης και την παράδοση του δώρου στους νικητές για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής του δώρου κλπ., η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνεπάγεται αυτόματα τη συναίνεση στα παραπάνω και την εκχώρηση τυχόν απορρεόντων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 22. Τα ονόματα των νικητών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφημιστικούς και δημοσιοποίηση. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό-προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους (κατόπιν επιθυμίας της ISOMAT ΑΒΕΕ και συνεννόησης μαζί τους) στη Διοργανώτρια για τον ανωτέρω σκοπό και συναινούν στη χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων. Ατελώς και ρητώς δηλώνουν ότι τα ανωτέρω οριζόμενα δεν προσβάλλουν ουδεμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.
 23. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο της Διοργανώτριας, επικοινωνώντας μέσω των ιστοσελίδων της διοργανώτριας (www.isomat.gr και www.isomatcolors.gr).
 24. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό οποιουδήποτε προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων.
 25. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.